Vorderingen en terugtrekking uit de overeenkomst

 • MAGAZINE
 • Vorderingen en terugtrekking uit de overeenkomst

Tegenstrijdigheid met de koopovereenkomst

Indien het goed bij ontvangst door de koper niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst (hierna "niet-overeenstemming met de koopovereenkomst" genoemd), heeft de consument-koper het recht om de verkoper ertoe te verplichten het goed kosteloos en zonder onnodige vertraging in een met de koopovereenkomst overeenstemmende toestand te brengen, hetzij door vervanging van het goed, hetzij door reparatie, naar gelang van het verzoek van de consument-koper. Indien een dergelijke procedure echter niet mogelijk is, kan de kopende consument een redelijke korting op de prijs van het goed verlangen of kan de kopende consument de overeenkomst herroepen.

Dit geldt echter niet indien de consument-koper op de hoogte was van de schending van de koopovereenkomst voordat hij het goed in ontvangst nam, of de schending van de koopovereenkomst heeft veroorzaakt. Een tegenstrijdigheid met de koopovereenkomst die binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de goederen aan het licht treedt, wordt geacht op het tijdstip van ontvangst te bestaan, tenzij dit door de aard van de goederen wordt tegengesproken of het tegendeel wordt bewezen.

In het bijzonder betekent strijd met de koopovereenkomst dat de verkochte zaak niet de kwaliteit en de prestatiekenmerken heeft die de overeenkomst voorschrijft, die door de verkoper, de fabrikant of diens vertegenwoordiger zijn beschreven of op grond van hun reclame worden verwacht, of de voor de zaak gebruikelijke kwaliteit en prestatiekenmerken, dat zij niet voldoet aan de wettelijke vereisten, niet de juiste hoeveelheid, maat of gewicht heeft en niet overeenstemt met het doel waarvoor de verkoper verklaart dat de zaak wordt gebruikt of waarvoor de zaak gewoonlijk wordt gebruikt.

Garantieperiode

Voor alle goederen geldt een garantietermijn van 24 maanden.

De garantie dekt het volgende niet:

 • de goederen zijn beschadigd door onjuiste of ondeskundige behandeling
 • de goederen zijn beschadigd door de elementen
 • de goederen zijn beschadigd door normale slijtage
 • die uit de steen vallen als gevolg van mechanische schade of oneigenlijk gebruik

Garantieperiode voor tweedehandsgoederen

Alle tweedehands goederen hebben een garantie van 12 maanden.

DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

 • gebreken waarmee reeds rekening is gehouden in de prijs
 • de goederen zijn beschadigd door onjuiste of ondeskundige behandeling
 • de goederen zijn beschadigd door de elementen
 • de goederen zijn beschadigd door normale slijtage
 • die uit de steen vallen als gevolg van mechanische schade of oneigenlijk gebruik

De garantieperiode begint bij ontvangst van de goederen door de klant en wordt, indien van toepassing, verlengd met de periode gedurende welke de goederen onder garantie zijn gerepareerd. Als de goederen worden vervangen, begint een nieuwe garantieperiode van 24 maanden. Klachten en de toepassing ervan.

Indien zich tijdens de garantieperiode een gebrek voordoet, heeft de koper bij de uitoefening van de garantie de volgende rechten, afhankelijk van de aard van het gebrek::

 • indien het gebrek verwijderbaar is, het recht op kosteloze, juiste en tijdige verwijdering van het gebrek, het recht op vervanging van de gebrekkige goederen, indien dit niet onevenredig is in verhouding tot de aard van het gebrek, en indien een dergelijke procedure niet mogelijk is, het recht op een redelijke korting op de koopprijs of het recht om van de koopovereenkomst af te zien
 • indien het gebrek onherstelbaar is en een goed gebruik van de goederen verhindert, het recht om de gebrekkige goederen te laten vervangen of om van de koopovereenkomst af te zien
 • indien het gebrek een verwijderbaar gebrek is dat in grote aantallen of herhaaldelijk voorkomt en dat het goede gebruik van de goederen verhindert, het recht om de gebrekkige goederen te laten vervangen of om van de koopovereenkomst af te zien
 • in geval van onherstelbare gebreken die het correcte gebruik van de goederen niet verhinderen en geen vervanging vereisen, het recht op een redelijke korting op de aankoopprijs of het recht om van de koopovereenkomst af te zien

Hoe kan ik goederen claimen?

De koper is verplicht de geleverde goederen te inspecteren en de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. De Koper kan een gegronde klacht op een van de volgende manieren kenbaar maken::

 • naar het e-mailadres van de exploitant info@brasty.nl
 • per post aan het adres van de exploitant (zie hieronder)
 • per telefoon op 0031208905509

en vervolgens de geclaimde goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking of een geschikte transportverpakking, met een beschrijving van het gebrek en een kopie van het aankoopbewijs, naar het adres van de Concessiehouder te sturen of af te leveren:

 • BRASTY GROUP s.r.o.
 • Velkomoravská 479/19
 • Olomouc, 779 00

De verkoper moet onmiddellijk een beslissing nemen over de klacht, of binnen 3 dagen in meer complexe gevallen. De klacht zal binnen 30 dagen na de datum van de klacht worden afgehandeld, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen. Bij niet-naleving van de termijn voor de behandeling van de klacht heeft de consument vervolgens het recht de goederen te ruilen of de overeenkomst te herroepen.

U kunt het klachtenrapport hier downloaden (PDF).

In geval van een gegronde klacht heeft de consument recht op vergoeding van de aan de klacht verbonden kosten. In geval van een onterechte klacht is de verkoper verplicht een schriftelijke motivering voor deze afwijzing te verstrekken en heeft de consument geen recht op vergoeding van zijn kosten in verband met de behandeling van de klacht, noch heeft de verkoper recht op vergoeding van de aan zijn kant gemaakte kosten.

In geval van een onterechte klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld en tevens van de kosten van herstel van de goederen volgens de beoordeling van de dienst. De klager is verplicht om Brasty Group, s.r.o. binnen vijf werkdagen na de verzending of mededeling van de bovengenoemde kennisgeving schriftelijk mede te delen of hij akkoord gaat met de prijs voor de reparatie van de goederen volgens het medegedeelde voorstel of dat hij de reparatie niet wenst.
Indien de klager zijn standpunt niet binnen de gestelde termijn kenbaar maakt, wordt hij geacht niet met het voorstel in te stemmen en worden de goederen op kosten van de klager in de oorspronkelijke staat aan hem teruggezonden.

Hoe annuleert u een bestelling en trekt u zich terug uit het contract?

Indien de klant besluit de bestelling te annuleren, dient hij de winkelier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch) - voordat de goederen worden verzonden en aan de klant worden toegestuurd. De bestelling wordt dan kosteloos geannuleerd. Indien de goederen reeds verzonden zijn, draagt de consument de kosten van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping van de koopovereenkomst.

De consument-koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen van de koopovereenkomst af te zien; indien de koopovereenkomst betrekking heeft op verschillende soorten goederen of op de levering van verschillende onderdelen, gaat deze termijn in op de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De terugtrekking uit de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn op eigen kosten aan de verkoper worden gezonden aan het adres van de bedrijfsvestiging. Ingeval de verkoper de goederen beschadigd ontvangt, heeft hij het recht schadevergoeding te eisen van de koper.

In geval van terugtrekking uit het contract zal de Verkoper de van de Koper ontvangen gelden binnen 14 dagen na de terugtrekking van de Koper uit het contract terugstorten op dezelfde wijze als de Verkoper ze van de Koper heeft ontvangen. De Verkoper is tevens gerechtigd de door de Koper geleverde prestatie terug te geven bij teruggave van de goederen door de Koper of op andere wijze, mits de Koper hiermee instemt en er voor de Koper geen extra kosten ontstaan. Indien de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper hem de goederen terugbezorgt of bewijst dat hij de goederen aan de verkoper heeft gezonden. In geval van herroeping van de koopovereenkomst door de consument, heeft de consument slechts recht op terugbetaling van het geld voor de vervoerskosten tegen het laagste aangeboden bedrag (indien hij/zij een duurdere wijze van vervoer heeft gekozen). In geval van herroeping van het koopcontract draagt de koper de kosten van terugzending van de goederen.

KDe consument-koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete te herroepen. De zending moet vergezeld gaan van alle documenten, met inbegrip van geschenken, die de consument-koper gratis bij de bestelling heeft ontvangen, met inbegrip van de factuur, of de totstandkoming van de overeenkomst moet op andere geloofwaardige wijze worden bewezen. De klant zendt de geretourneerde goederen naar het adres van de exploitant. De Verkoper zal aan de Koper de reeds betaalde koopprijs of een gedeelte daarvan (overeenkomend met de voor de goederen betaalde koopprijs) terugbetalen, op het door de Koper aangegeven bankrekeningnummer of anders, in onderling overleg, binnen 14 dagen na terugtrekking uit de koopovereenkomst. Stuur ons het ingevulde herroepingsformulier samen met de geretourneerde goederen. U kunt het hier downloaden in PDF-formaat.

De Verkoper heeft het recht de uitvoering van een bestelling te weigeren indien de hoeveelheid van de bestelde goederen niet overeenstemt met de gebruikelijke hoeveelheid van goederen bestemd voor persoonlijke consumptie. In geval van betwisting over de gebruikelijke hoeveelheid goederen voor normaal persoonlijk gebruik, is het standpunt van de Verkoper steeds doorslaggevend. Aankopen van goederen voor commerciële doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden op de detailhandelswebsite www.brasty.nl. Een consument-koper of consument is een natuurlijke persoon die bij het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst niet handelt in het kader van zijn/haar handel of een andere bedrijfsactiviteit of in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Een koper die geen consument is (hierna "koper niet zijnde een consument" genoemd), is een persoon die bij het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn handels- of ander bedrijf of in de uitoefening van zijn beroep. Deze koper wordt beheerst door de voorwaarden voor zover deze op hem van toepassing zijn en het Wetboek van Koophandel.

Bij ontvangst van beschadigde goederen is de klant verplicht om een volledige fotodocumentatie, inclusief verpakkingsmateriaal (doos + opvulling), te versturen voor reclamedoeleinden. Zonder het overleggen van deze bewijsmaterialen kan de klacht worden afgewezen.